De goedgekeurde projectaanvragen:

Alle onderstaande projectaanvragen zijn door de toetsingscommissie beoordeeld op de volgende punten:

- Geografische afbakening 
- Collectief belang/bereik/impact voor het dorp/toegevoegde waarde voor de inwoners van  Zuidbroek 
- Duurzaamheid  
- Haalbaarheid ook wat betreft exploitatie 
- Continuïteit ook wat betreft exploitatie 
- Uitvoerbaarheid 
- Omvang
- Toegankelijkheid
- Co-financiering


Update 29-03-2024
De Toetsingscommissie COA-compensatiegelden heeft weer 5 projecten gegund.
Het gaat hierbij om de volgende projectaanvragen:

Project Investering Feestweek Zuidbroek

De volksfeesten in Zuidbroek waren vanaf de oprichting van de “Vereeniging voor Volksvermaken” in de verre omtrek bekend. Deze volksfeesten hadden hun ontstaan te danken aan de Kroningsfeesten van 1898.
Vanaf 1899 tot heden is de V.v.V. Zuidbroek actief in het organiseren van de jaarlijkse Volksfeesten, de laatste ca. 24 jaar door het leven gaand als zijnde de Feestweek Zuidbroek (op het ijsbaanterrein in Zuidbroek).

Voor het organiseren van de Feestweek Zuidbroek maakt de organisatie gebruik van diverse inkomsten: horeca, donateurs, lotenverkoop, entreegelden, sponsoring en subsidies. Dit tegen zo laag mogelijke kosten, maar wel dusdanig dat men een zo breed mogelijk programma kan neerzetten, voor jong en oud.

Met ingang van 2024 mogen festivals en evenementen geen wegwerpbekers meer gebruiken. Dit betekent dat de V.v.V. Zuidbroek moet investeren in herbruikbare bekers (voor o.a. bier, fris en wijn). Naast deze aanschaffing moet men ook investeren in spoelmachines die snel de vuile bekers kunnen schoonmaken. Voor deze verduurzaming vraagt de organisatie een subsidie aan vanuit de COA gelden, omdat de vereniging zelf niet de financiële middelen heeft om dit aan te schaffen. Daarnaast moet men investeren in verduurzaming. Ondanks dat de Feestweek maar 4 á 5 dagen per jaar ‘open’ is, is men grotendeels zelfvoorzienend. Men wil graag de volgende zaken vernieuwen: gloeilampen, prikkabels, kabels, en ledverlichting op statief. Deze investering in verduurzaming kost geld, maar ook hier geldt dat men onvoldoende middelen heeft om dit vanuit de verenigingskas te bekostigen.
De Toetsingscommissie heeft aldus besloten de Projectaanvraag goed te keuren.

4 mei herdenking

De aanvrager heeft het verzoek om een bijdrage van de COA-Compensatiegelden als volgt gemotiveerd:
“Voor nu en in de toekomst is het van belang de dodenherdenking levend te houden, zeker voor de jeugd in deze roerige tijden”

We zien in de afgelopen jaren ook dat de bevolking in grote getale naar de herdenking komt. We hebben een samenwerking met voetbalvereniging Z.N.C. tot stand gebracht. Hierdoor wordt de herdenking breder gedragen, mede door jongeren en wordt ook via deze vereniging het maatschappelijk draagvlak verbreed.

ZNC-ers fietsen voor 4 mei in 8 dagen van Auschwitz naar huis.
8 wielrenners en 4 begeleiders - allen verbonden aan v.v. ZNC - fietsen van zaterdag 27 april tot en met 4 mei van het Poolse concentratie-/ vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau naar Zuidbroek. Het is een tocht van 1.200 tot 1.300 kilometer die in 8 fietsdagen wordt afgelegd. De groep vertrekt donderdag 25 april naar Polen.

De deelnemers melden zich op 4 mei, vlak voor de dodenherdenking, in Zuidbroek. Bij het oorlogsmonument.
Het is de bedoeling dat de Zuidbroeksters iets tastbaars meenemen uit Polen. "Je mag niets meenemen uit het kamp. We hebben contact gehad met de gemeente daar. We denken dat we de gemeentevlag en misschien nog iets meekrijgen."
Met deze fietstrip willen de ZNC-ers en het 4/5 mei comité 'de bewustwording van vrede in stand houden'
Menterwolde.info heeft eerder al aandacht aan dit project gegeven, u leest het artikel hier.
De Toetsingscommissie heeft aldus besloten de Projectaanvraag goed te keuren.


Bankjes

De aanvrager heeft een bijdrage gevraagd voor het plaatsen van twee bankjes om uit te rusten/ te genieten van het uitzicht. Eén halverwege het fietspad langs het kanaal tussen Zuidbroek en Sappemeer en één in het bos langs het fietspad tussen Zuidbroek en Noordbroek. Het plaatsen van de twee bankjes kan de leefbaarheid in het dorp vergroten.
De Toetsingscommissie heeft aldus besloten de Projectaanvraag goed te keuren, onder de voorwaarde van goedkeuring/instemming van de betreffende grondeigenaar/-beheerder.


Verduurzaming en uitbreiding NNTTM

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Het museum is centraal gevestigd (en mede daardoor goed bereikbaar) en daar waar het project ooit als burgerinitiatief is gestart, wordt het nog steeds volledig door de samenleving (lees: door vrijwilligers) in stand gehouden.

Het museum mag zich verheugen op een toenemende naamsbekendheid en daarmee bezoekersaantallen. Zowel in het dorp en de regio, als ook daar buiten. Tot aan het buitenland aan toe. Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is meer dan een museum alleen. Het brengt mensen samen: De organisatie bestaat momenteel uit zo’n 55 vrijwilligers en is mede daardoor een afspiegeling van de samenleving. De vrijwilligers komen daarbij van ver: Van Delfzijl tot Hoogeveen en van Groningen tot Winschoten.

Ook buiten de reguliere openingstijden van het museum verbindt het museum mensen, verenigingen en organisaties: Zeer regelmatig vinden er in het Museumcafé manifestaties plaats, zoals dia-avonden, lezingen, presentaties en vergaderingen van verenigingen en organisaties uit het dorp. Het Trein & Tram Museum is daardoor van en voor het dorp; het ‘Dorp van Trein & Tram’.


Het project in het kader van de verdeling van de COA-Compensatiegelden omvat de verduurzaming en uitbreiding van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM). Hierdoor worden de energielasten van het NNTTM flink lager, waardoor er meer geld over blijft voor andere zaken, zoals exposities, activiteiten voor kinderen, etc.

Als onderdeel van het project worden zonnepanelen aangelegd, isolatie aangebracht, LED-lampen en heteluchtverwarming geïnstalleerd. Daarnaast worden twee kleine bijgebouwtjes teruggebouwd, zodat de Stationsstraat hier in oude staat wordt teruggebracht. Door deze gebouwtjes kan de nu aanwezige (lelijke) oranje bouwkeet verdwijnen, wat ook de uitstraling van het museum, Stationsstraat en hertenkamp ten goede komt.

Eén van de gebouwtjes dient straks als depot voor grotere spullen, waar de Historische Kring Menterwolde ook gebruik van kan maken. Bovendien zorgen de gebouwtjes en het aan te brengen hekwerk ervoor dat het museum ook een (veilig) buitenterrein heeft, waardoor er meer en langer iets te beleven is bij het museum.
De Toetsingscommissie heeft aldus besloten de Projectaanvraag goed te keuren.


Digitale informatievoorziening (infopanelen)
Uit de Dorpsvisie van Zuidbroek, opgeleverd eind 2023, blijkt dat inwoners, organisaties en passanten (recreanten) behoefte hebben aan een eenvoudig toegankelijke en duidelijke informatievoorziening.

Tijdens de door de Dorpsraad georganiseerde inloopavonden en informatieavonden werd door inwoners meermaals aangegeven dat ‘De Tussenklappen’ nog steeds erg wordt gemist. Ook voor het verenigingsleven uit het dorp was dit medium een perfect middel om informatie te delen met dorpsgenoten en hierdoor reuring te geven aan activiteiten en evenementen. Om gehoor te geven aan het gemis aan informatie is de Werkgroep Informatiepanelen & Informatievoorziening opgericht. Deze werkgroep staat feitelijk los van de Dorpsraad, ook leden van buiten de Dorpsraad hebben hier zitting in, ofwel allerlei mensen uit Zuidbroek. Om de informatievoorziening te verbeteren is de werkgroep met een voorstel gekomen om digitale informatiepanelen in het dorp te plaatsen. Het betreft een groot informatiepaneel in het centrum van Zuidbroek en kleinere zogenaamde lichtkranten bij de toegangswegen naar Zuidbroek.
De Toetsingscommissie heeft aldus besloten de Projectaanvraag goed te keuren.Wij wensen de aanvragers van deze projecten veel succes en plezier met de uitvoering!


Update 13-03-2024:

De Toetsingscommissie COA-compensatiegelden heeft weer 3 projecten gegund.
Het gaat hierbij om de volgende projectaanvragen:

Project Bloemendijk:
Project Bloemendijk betreft een perceel aan het Winschoterdiep waar het gras normaal gesproken 1
meter hoog groeit en hooguit 1 of 2 keer per jaar wordt gemaaid door de gemeente. Voor de buurt is
het een doorn in het oog. Er loopt een condensatieleiding onder het perceel, waardoor er weinig
mogelijkheden zijn om er wat mee te doen. De aanvragers beogen de aanleg van een bloemtuin, een
ooievaarsnest, een insectenhotel, een vleermuizenhotel en een steiger voor honden om te kunnen
zwemmen in het Winschoterdiep.
Om het draagvlak van de buurt voor het project te peilen, heeft de aanvrager een enquête
gehouden en de uitkomst ervan met de toetsingscommissie gedeeld. De uitkomst ervan was dat 70%
van de respondenten positief tegenover het project stond. De Toetsingscommissie heeft de
terugkoppeling van de respondenten kunnen inzien.
De Toetsingscommissie ziet de toegevoegde ecologische waarde van het project dat voor het overige
ook aan de criteria voldoet. Om die reden heeft ze het project goedgekeurd. Aan de goedkeuring is
wel de voorwaarde verbonden dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud. De
kosten daarvan komen dan ook niet ten laste van de COA-Compensatiegelden.

Project Jeugdcentrum:
Met het opzetten van het jeugdcentrum willen de aanvragers een laagdrempelige inloopplek voor
jeugd en jongeren uit Zuidbroek creëren, gedragen door een team/bestuur van jongeren en
volwassenen. Ook willen zijn organisaties/stichtingen een vergaderzaak/plek aanbieden.
Zij beogen daarbij:
• een universele plek voor alle verschillende (groepen) jongeren. Onderverdeeld in drie
leeftijdscategorieën, namelijk:
- 10-12 jaar (groep 7/8 basisschool);
- 13-15 jaar;
- 16-25 jaar en eventueel wat ouder;
• een veilige plek te creëren voor jongeren met duidelijke omgangsnormen en gebruikersregels;
• klein opgezet, alleen toegankelijk voor de plaatselijke jongeren;
• tijdens de openstellingen regelmatig activiteiten te organiseren;
• ook gewone chill-avonden te organiseren, waarin ontmoeting centraal staat.
• Het betrekken van de wijkagent bij het opstellen van afspraken rondom regels, gebouwgebruik
en veiligheid.
De Toetsingscommissie acht het van belang dat een – veilige - plek voor de jeugd van Zuidbroek
wordt gecreëerd. Mede om die reden heeft zij dit project goedgekeurd dat voor het overige ook aan
de criteria voldeed.

Project Realiseren all weather tennisbanen:
Er zijn veel tennissers in de omgeving die met veel plezier bij L.T.C. Aloë spelen. Helaas gaat het vaak
niet door, doordat de huidige banen bij regenval al snel onspeelbaar worden. De tennisvereniging
heeft daarom een projectaanvraag ingediend voor het aanpassen van haar tennisbanen in all
weather banen.

Door deze baanvervanging zullen niet alleen de leden van de tennisvereniging, maar in beginsel alle
inwoners uit Zuidbroek en de omliggende dorpen hun sportieve behoeftes vaker uit kunnen voeren,
wat het streven van Aloë is.
De Toetsingscommissie ziet het (sportieve en gezondheids-)belang van de tennisvereniging om onder
uiteenlopende weersomstandigheden toch te kunnen sporten. De Projectaanvraag voldoet aan de
gestelde criteria. Reden waarom de Toetsingscommissie ook deze aanvraag heeft gehonoreerd.

Wij wensen de bovengenoemde partijen heel veel plezier en succes met de uitvoering, van harte gefeliciteerd!


Update 24-12-2023:
Er zijn 4 (deel)projecten goedgekeurd die tijdens de tweede ronde ingediend zijn bij de toetsingscommissie COA-gelden.

Overkoepelend cultuurplan Muziekvereniging Oosterbroek bestaande uit: 

- Project Nieuw talent orkest Oosterbroek 

- Project Abel voorleesmusical Muziekvereniging Oosterbroek 

- Project Muzikale middag voor alle basisschoolleerlingen van Zuidbroek 

- Project PIMM voor leerlingen vanaf 8 jaar 

Muziekvereniging Oosterbroek heeft een overkoepelend cultuurplan ingediend bestaande uit 4  projecten. De visie van Muziekvereniging Oosterbroek (MVO) is om de muzikale cultuur in Zuidbroek  te koesteren en te bevorderen. Muziek als cultuur is van essentieel belang voor het welzijn en de brede  ontwikkeling van alle sociale klassen, culturen, jong en oud in het dorp. De muziekvereniging heeft al ruim 45 jaar een waardevolle bijdrage geleverd binnen de gemeenschap van Zuidbroek. Generaties lang heeft de vereniging het culturele erfgoed van het dorp  en de directe omgeving verrijkt. Het voortbestaan van de vereniging is van groot belang voor het  dorpsleven in Zuidbroek. 

Binnen de deelprojecten zijn de musicerende leden van MVO actief als vrijwilliger om de projecten te  laten slagen en de deelnemers optimaal te enthousiasmeren. Bij de projecten wordt gebruikt gemaakt  van digitale technologieën in de vorm van meespeeltracks en moderne muziekarrangementen, die  grote voordelen bieden om snel en effectief een muziekinstrument te leren bespelen. 

Project Nieuw talent orkest Oosterbroek is een muziekproject voor volwassenen gericht op het leren  bespelen van een instrument en het samen maken van muziek. Het project is bedoeld om mensen  hiervoor te enthousiasmeren, nieuwe leden te werven, de vereniging een positieve boost te geven en  deelnemers een persoonlijke ontwikkeling te laten ondergaan. 

Project Abel voorleesmusical Muziekvereniging Oosterbroek 

Abel is een origineel toneel leesverhaal met musicalaspecten voor basisschoolkinderen van groep 5  t/m 7. Het verhaal bevat mogelijkheden voor zelfontwikkeling van de kinderen, muziek, drama,  geschiedenis, taal en taalverschillen en een aanpak van voortgezet technisch lezen tot en met  begrijpend en belevend lezen. Het project is bedoeld om – naast de doelstellingen als hiervoor  omschreven in het hiervoor genoemde deelproject - de samenwerking met basisscholen te  intensiveren, muziekcultuur (kunst) en (taal-)ontwikkeling te combineren en leerlingen te  enthousiasmeren.  

Project Muzikale middag voor alle basisschoolleerlingen van Zuidbroek 

Het doel is om een cultureel/muzikaal evenement te organiseren voor alle basisschoolleerlingen van  de Basisscholen de Tandem en de Wegwijzer (ca. 200 kinderen). Door middel van verschillende  workshops en een gezamenlijk optreden met de harmonieorkest van Muziekvereniging Oosterbroek  worden ze actief betrokken binnen een groot muzikaal evenement.  

Dit evenement is bedoeld om de kinderen op een leuke en educatieve manier kennis te laten maken  met muziek en ritmiek. De workshops worden op een laagdrempelige en speelse manier aangeboden.  Ze leren samenwerken en musiceren met klasgenoten van beide basisscholen. 

Project PIMM! voor leerlingen vanaf 8 jaar 

Het PiMM!-orkest staat voor plezier in samen muziek maken, vooral voor kinderen vanaf acht jaar.  PiMM! is een uitdagende methode die de jeugd enthousiast maakt voor muziekinstrumenten, samen  musiceren en de muziekvereniging. Ondersteund  door online instructies, meespeeltracks en inspirerende YouTube-video's, maakt PiMM! het leren van muziek extra aantrekkelijk voor de jeugd.
Alle projecten kunnen (jaarlijks) herhaald worden, waarmee continuïteit wordt gewaarborgd.

Project Expeditie Zuudbrouk
De Projectaanvraag is ingediend met de navolgende motivering. Door de coronacrisis zagen veel
verenigingen in Zuidbroek hun ledenaantal teruglopen. Verder was het zichtbaar dat er onderling
tussen de mensen en de verenigingen heel weinig contact was. Hierop besloot een aantal mensen de
handen uit de mouwen te steken, om te trachten hierin verandering te brengen. Er werd vervolgens
een werkgroep opgericht. Dit was (en blijkt) een burgerinitiatief: een werkgroep die alleen geld
uitgeeft wat nodig is en zelf geen enkel gewin aan dit over wil houden.
Zo is Expeditie Zuudbrouk ontstaan. Een leerzame en gezellige fietstocht door Zuidbroek met als doel
mensen in beweging te krijgen en een verbindende factor te zijn.
Voor de editie van 2024 is aanvullende financiering nodig naast de cofinanciering die reeds is
toegezegd. 

 

Project Verduurzamen en vergroenen vv ZNC 

Bij vv ZNC nemen de kosten voor gas- en elektriciteitsverbruik een groot deel uit het beschikbare  budget. Gas wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor o.a. douchen en voor de verwarming  van het kleedkamer- en kantinegebouw. Elektriciteit voor het verlichten van de velden en van het  kleedkamer- en kantinegebouw. De gebouwen zijn slecht geïsoleerd, voorzien van traditionele  lichtbronnen en deels voorzien van verouderde installaties, waardoor het energieverbruik relatief hoog  is. Gas en elektriciteit worden geleverd via het netwerk. 

Een van de belangrijkste redenen om de gebouwen te verduurzamen is het verminderen van de impact  op het milieu. Door energie-efficiënte maatregelen te nemen kan de ecologische voetafdruk van de  gebouwen en daarmee van vv ZNC worden verkleind. Het verduurzamen van de gebouwen zorgt ervoor dat de club beter is voorbereid op toekomstige uitdagingen, zoals stijgende energieprijzen, schaarste van  hulpbronnen en veranderingen in regelgeving. Door te investeren in duurzaamheid kunnen gebouwen  langer meegaan en waardevol blijven. 

VV ZNC is een dorpsvereniging met een grote achterban. Naast voetbal staat vv ZNC open voor activiteiten  buiten het voetbal om, hierbij denken we aan volleybal, schoolvoetbal, bootcamp, enz. Om het welzijn  van de bewoners van Zuidbroek, Noordbroek en omliggende dorpen te bevorderen (wat mede een  doelstelling van de overheid is) moet de club stabiel en financieel gezond zijn. Met de uit te voeren  maatregelen wil men de club gezond achterlaten voor de toekomstige  generatie.  

Een onderdeel van het project Verduurzamen en vergroenen van vv ZNC bestaat uit het aanbrengen van de dakisolatie en het plaatsen van kunststofkozijnen met HR++ glas op/in het kantinegebouw. Deze aanpassingen kunnen worden  uitgevoerd onafhankelijk van de overige onderdelen van het project.

Project Pakjesbezorgdag 

Al sinds 2017 vindt er elk jaar in Zuidbroek een pakjesbezorgdag plaats. Op de laatste zaterdag voor 5 december trekt Sinterklaas ieder jaar samen met tientallen Pieten langs de huizen in Zuidbroek. Tijdens de pakjesbezorgdag worden circa 600 aangeleverde pakjes aan de deur bezorgd. De bonte en verlichte stoet trekt jaarlijks vele kijkers.
Veel ouders en grootouders maken dankbaar gebruik van dit feest om hun cadeautjes bij hun (klein)kinderen te laten brengen, waardoor niet alleen de kinderen worden verrast met een bezoekje van de Pieten, maar ook allerlei andere mensen kunnen een cadeautje van veelal onbekende afzenders tegemoet zien. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren is dit festijn al vele jaren een evenement dat niet meer weg te denken is in Zuidbroek.
De organisatie heeft een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van aggregaten en muziekinstallaties voor de voertuigen die jaarlijks meerijden in de stoet.

Wij wensen de bovengenoemde partijen heel veel plezier en succes met de uitvoering, van harte gefeliciteerd!

Let op! Op 12 februari 2024 sluit de volgende termijn voor het indienen van uw project, zorg er dus voor dat u op tijd bent!
https://www.dorpsraadzuidbroek.com/projectaanvraag


Update 22-10-2023:
Er zijn 2 projecten goedgekeurd die tijdens de eerste ronde ingediend zijn bij de toetsingscommissie COA-gelden

Het ene project is van Hertenkamp Zuidbroek: De Projectaanvraag is ingediend om een buitenverblijf aan te bouwen aan het bestaande huisje in het hertenkamp om de dieren extra veiligheid te bieden. In oktober 2022 heeft het hertenkamp te maken gehad met vogelgriep en de niet besmette dieren het besmette huisje in moesten waardoor ze geen schijn van kans meer hadden. Om dat te voorkomen wordt een extra overdekt verblijf voor de dieren gerealiseerd zodat er niet meer onnodig hoeft te worden geruimd.

Het andere project is van De Historische Kring Zuidbroek: De Projectaanvraag is ingediend met de navolgende motivering. De HKM organiseert naast lezingen ook wandel-en fietsexcursies in de omgeving. Ook is de HKM regelmatig aanwezig bij evenementen waar ze historische boeken en publicaties aanbiedt. Hiervoor wil HKM graag beschikken over een partytent, bierbanken en tafels, beachvlaggen, marktkraam, parasol en koffie- thee pompkannen. Om het geheel te vervoeren en opslaan wenst ze een aanhangwagen met gesloten deksel.

Wij wensen beide partijen heel veel plezier en succes met de uitvoering, van harte gefeliciteerd!

Let op! Op vrijdag 24 november is de tweede ronde van de toetsingscommissie, waarbij ze de ingediende aanvragen gaan bespreken. Heeft u uw project nog niet ingediend? U kunt tot 24 november uw plan indienen voor de tweede ronde. Kijk op onze website voor alle informatie en het aanvraagformulier: https://www.dorpsraadzuidbroek.com/projectaanvraag